Oświadczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - dalej „RODO”), Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A. z siedzibą w Gdańsku, 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 28, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

  1.     podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz oferowania usług Ośrodka Wypoczynkowego Zawiaty,
  2.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi oraz oferowania usług Ośrodka Wypoczynkowego Zawiaty,
  3.     posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
  4.     posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5.     podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny udzielenia odpowiedzi na  Pani/Pana zapytania oraz usług Ośrodka Wypoczynkowego Zawiaty oraz wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji związanej ze zrealizowanymi umowami,
  7.      Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim bez Pani/Pana wyraźnej zgody, chyba że będzie to konieczne w celu wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, 
  8.     Inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A.  jest Pani Bożena Grzanowska, adres e-mail: iodo@pks-sa.com,
  9.     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.